Menu

Návrh urbanistického a architektonického řešení Zařízení pro Energetické Využití Odpadu v Opatovicích nad Labem

ZEVO Opatovice

Year 2022 Project number 300Zařízení pro energetické využití odpadu dokáže využít zbytkový komunální odpad, který nelze recyklovat ani jinak smysluplně zpracovat. Vyrábí z něho řízeným spalováním tepelnou a elektrickou energii a brání tak jeho skládkování. Odpad tak může nahradit primární fosilní paliva. Jedna tuna zbytkového komunálního odpadu má podobnou výhřevnost jako jedna tuna hnědého uhlí.

Areál a místo

Umístění objektu ZEVO v rámci elektrárny Opatovice je strategické. Areál leží na půl cesty mezi dvěma krajskými městy, kde vzniká největší množství odpadu. Je dobře napojen na dálniční a železniční síť. Z elektrárny Opatovice vede rozsáhlý rozvod teplovodů. Vzniklou tepelnou energii lze tak snadno využít a zásobovat Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč a jejich okolí.

ZEVO je plánováno poblíž vjezdu do areálu elektrárny. Nový objekt je tak dobře napojen na stávající komunikace, teplovod a vedení velmi vysokého napětí. Součástí navrhovaných úprav řešeného území je kromě samotného objektu ZEVO také nový vstupní prostor celého areálu s vrátnicí, novými parkovacími kapacitami pro zaměstnance a parkovými úpravami okolí.

Hmota a prostor

Cílem hmotového řešení objektu ZEVO je vhodně doplnit horizont a kompozici areálu elektrárny. Objemy hmot a výšky jednotlivých částí objektu odrážejí technologii ukrytou uvnitř. Forma následuje funkci.

S výstavbou ZEVO navrhujeme také realizaci dalších objektů a úprav okolí. Nový parkovací dům pro zaměstnance doplní chybějící parkovací kapacity. Vznikne také nový objekt vjezdu do areálu s vrátnicí a moderním návštěvnickým centrem. Těmito objekty definujeme vstupní piazzettu se bosketem, na kterou navazují přístupy od autobusových zastávek a cyklostezky.

Provoz a doprava

Architektonická forma objektu následuje vnitřní provoz a nároky technologie. Moderní ZEVO je komplexní high-tech stroj. Soulad architektury a provozu je pro úspěšné fungování klíčový. Jednotlivé funkční technologické celky jsou také na fasádě domu čitelné.

Plynulá, bezkolizní doprava je pro fungování ZEVO nezbytná. Transport odpadu je oddělen od ostatních provozních cest. Vjezd do vykládkové haly je ze severu po samostatné komunikaci napojené na silnici II/324. Provozní doprava včetně transportu škváry, popílku a čisticích surovin je propojena s vnitřními areálovými komunikacemi EOP. Parkování zaměstnanců je v novém parkovacím domě. Ten je napojen na současnou komunikaci vjezdu. Parkovací dům tvoří systém jednosměrných ramp na výšku poloviny podlaží (systém D’Humy). Tento systém redukuje prostorové nároky na překonání výškových rozdílů.

Fasáda a materiály

Architektonická forma objektu odráží technologii a provoz uvnitř. Chceme podpořit industriální charakter stavby, neskrýváme ho za skulpturální fasádou. Fasádu navrhujeme vytvořit z translucentních skleněných profilů Copilit. Ty dovolí poodhalit konstrukci a technologii ukrytou uvnitř. Tyto profily mají na fasádách průmyslových staveb dlouhou tradici. Osvědčily se dlouhou životností a jednoduchou údržbou.