Menu

Soutěžní návrh rozšíření kampusu Střední odborné školy

Zdravotnická škola v Liberci

Year 2024 Project number 341Integrace je propojení a sjednocení různých částí v jeden celek. Hlavním cílem návrhu je integrace řešeného areálu do struktury okolního města, integrace odborné a zdravotní školy do jednoho kampusu, integrace studentů se zdravotním postižením a vytvoření prostředí bez bariér.

Urbanismus

Areál dnes tvoří neprostupný ostrov oddělený od okolí. Navrhujeme sérií nových cest a spojení, tak aby se stal integrální součástí města. Základem je komunikační kříž cest sever–jih a západ–východ navazující na okolí.

Severní cesta vede do areálu od zastávky tramvaje U Lomu po schodišti. Její bezbariérová alternativa postupně stoupá po západní hraně území. Na jih dále cesta překračuje hlavní ulici Jabloneckou, dále pokračuje mezi rodinnými domy jižně zpět na Jabloneckou k zastávce tramvaje Nová Ruda.

Západní cesta je z ulice Sametová s lávkou přes Kunratický potok a schodištěm do areálu. Dále na východ jsou cesty dvě, severní úrovňovým přejezdem tramvajové trati do ulice Pod Skalnou a jižní přes lávku nad tramvajovou tratí do ulice Zavřená.

Prostor

Navrhujeme nový veřejný prostor – centrální osu západ–východ, která bezbariérově propojí stávající (západní) a novou (východní) část areálu. Z ní jsou navrženy vstupy do nových objektů.

V první etapě realizace bude centrální osa míjet stávající zázemí .skleníku rampou ze severní strany. V druhé etapě navrhujeme vybudování zázemí pro nový objekt a rozšíření centrální osy na její plnou plnou šířku.

Hmoty

Koncepce nové zástavby navazuje na současnou urbanistickou strukturu. Nové budovy navrhujeme jako prosté podélné hmoty orientovány rovnoběžně se současnými objekty.

Rozšíření Střední odborné školy a nová Zdravotní škola jsou ve dvou samostatných objektech. Jídelna s kuchyní a domov mládeže jsou ve společném objektu na východní straně areálu. Dále navrhujeme nový objekt zázemí skleníku na jeho východní hraně.

Doprava

V návaznosti na stávající napojení na Jabloneckou ulici navrhujeme dvě parkoviště pro osobní automobily s celkovou kapacitou 128 míst. První na ploše východně od skleníku, druhé v 1. PP objektu rozšíření SOŠ.

Všechny ostatní veřejná prostranství areálu fungují v režimu pěší zóny s povoleným vjezdem pro IZS a zásobování. Součástí zásobování je i obsluha skleníku a kuchyně nové jídelny.

Modrozelená infrastruktura

Navrhujeme dvě povrchové akumulační nádrže. Do nich je svedena dešťová voda zpevněných ploch a střech objektů. Bezpečnostní přepad je do Kunratického potoka a Horního továrního rybníka. Zadržená voda bude čerpána použita na závlahu areálu a čerpána do skleníku.

Nový objekt zdravotní školy

Program rozdělujeme na dva objekty Střední zdravotní školu a Střední odbornou školu. Objekt Střední zdravotní školy je racionální kompaktní pětipodlažní hmota.

První dvě podlaží jsou částečně zapuštěná do terénu. Budova má 1. podzemní a 4. nadzemní podlaží a celkovou výšku 18 m. Nad tuto výšku přesahují pouze přejezdy výtahů, výlezy na střechu, světlíky a technologie stavby.

Obestavěný prostor je 32 192,64 m3 a plocha obvodového pláště je 3 272,4 m2. Poměr A/V je 0,1. Dispozičně se jedná o pětitrakt s vloženými komunikačními jádry a respirii. Podlaží jsou propojena vnitřními atrii. Atria a respiria jsou prosvětlena ze střechy světlíky. Všechny prostory jsou tedy osvětleny denním světlem.

Do prvních dvou podlaží jsou vloženy tři převýšené prostory – vstupní hala, aula a gymnastický sál. Orientace učeben je na východ a západ.

První podzemní podlaží je nástupní. Vstup je z centrální osy do převýšené dvoupodlažní vstupní haly s pobytovým schodištěm. Na vstupní halu navazuje knihovna, kavárna, aula, gymnastický sál.

Aula má stupňovité hlediště a je možné ji pomocí mobilní příčky propojit se společnými prostory školy. Kavárna tvoří foyer pro oba sály. V 1. PP je umístěný blok vedení školy a také technickohospodářský úsek, který má samostatný vchod.

V prvním nadzemním podlaží je umístěn blok pro pedagogy a učebna ICT. Je zde také vstup do auly. Všechny kmenové i odborné učebny, včetně odborných kabinetů jsou umístěny v 2., 3. a 4. nadzemním podlaží.

Konstrukčně se jedná o železobetonový trojtrakt s příčnými rámy o rozponech 7,2 m a 13,5 m a osových vzdálenostech 5,1 m. Do středního traktu jsou vložena dvě železobetonová ztužující jádra, která vynášejí stropy ve středním traktu. Průvlaky na rozpon 13,5 m jsou tedy pouze nad respirii a dvěma převýšenými prostory – vstupní halou a gymnastickým sálem.

Rozšíření Střední odborné školy

Budova Střední odborné školy je samostatný dvoupodlažní pavilon. Řešení samostatného objektu bylo zvoleno z důvodu užívání budovy žáky s omezenou schopností pohybu a orientace a závažnějších forem mentálního postižení.

Vznikají tak specifické požadavky na všechny prvky stavby od velikosti a vybavení toalet po povrchy podlah a stěn. Neznamená to však že jsou žáci segregováni od života kampusu. Venkovní atrium je napojeno přímo na centrální osu kampusu a integruje tak všechny žáky.

První podzemní podlaží je zapuštěné do terénu a slouží jako kryté parkoviště. V prvním nadzemním podlaží je umístěn samotný program rozšíření SOŠ.

Přístup z podzemní garáže je možný pomocí výtahu, a to jak přímo jak přímo do interiéru budovy, tak také do venkovního atria a na centrální osu kampusu. Všechna parkovací místa umožňují parkování invalidů.

Dispozičně se jedná opět o pětitrakt s vnitřním a venkovním atriem. Zastřešení učeben i atria tvoří soustava sedlových střech. Každá učebna je tak osvětlena jak bočním světlem, tak také horním severním světlem.

Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet o rozponech ~6 m. Sedlové střechy jsou řešeny jako dřevěné krovy.

Domov mládeže a jídelna

Pro nový domov mládeže a jídelnu navrhujeme kompaktní objekt ve východní části areálu. Jídelna je umístěna v parteru v návaznosti na centrální osu. Pro zásobování kuchyně je vytvořen vjezd na úrovni 1. PP z nového napojení na ulici Pod Skalkou. Vstupy do domova mládeže jsou ze západní piazzetty.