Menu

Soutěžní návrh úpravy prostranství vstupu a obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně, 1. místo

Vstup Ústředního hřbitova v Brně

Year 2021 Project number 281Kompozice

Návrh respektuje historickou kompozici Aloise Prastorfera, včetně bran navazujících na osnovu cest celého hřbitova. Obřadní síň Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška ponechává navržené řešení v historické podobě.

Cílem návrhu je tyto architektonicky cenné principy a budovy citlivě doplnit a dovolit jim vyniknout v plné kráse. Na místě současných veřejných WC je navržen nový vstupní objekt C. Ten bude sloužit jako kavárna, květinářství, kamenictví a nové veřejné WC. Objekt využívá svažitého terénu. Je zasazen pod úroveň ulice. Přístup z ulice je po schodišti a bezbariérové rampě. Při pohledu ze hřbitova je objekt skrytý. Snížená hmota nového vstupního objektu dovolí otevřít pohled na kompozici historického vstupu a obřadní síně.

Návrh vytváří výraznou horizontální linii – sokl a tím podtrhuje vertikální charakter hmoty obřadní síně. Dále jsou navrženy dva nové provozní objekty D a E skryté za historickými budovami A a B. Oba jsou od nich odděleny parkovacími a odstavnými plochami. Objekt E za historickou budovou A, je určený pro vozový park a sklady technického provozu SHMB. Jsou zde umístěny garáže, sklady a krytá stání. Objekt má dva vjezdy a veškerý provoz se odehrává v uzavřeném provozním dvoře. Objekt D za historickou budovou B, bude sloužit jako provozní zázemí zaměstnanců SHMB a garáže se sklady. V jeho v 1. nadzemním podlaží jsou umístěny garáže, sklady, prádelna a sušárna. Ve 2. nadzemním podlaží jsou šatny, hygienické a sociální zázemí hrobníků a provozních dělníků. Tento objekt navazuje na ředitelství SHMB v historické budově B.

Veřejný prostor

Střecha nového vstupního objektu vymezuje před Smuteční síní klidnou piazzetu převýšenou nad uličním prostorem. Ta je díky střešní zahradě je odcloněná od ruchu ulice. Povrch piazzety je tvořen žulovou dlažbou prorostlou vegetací a spojuje tak vegetační předprostor Obřadní síně a vegetační střechu vstupního objektu. Zároveň však umožňuje běžný průchod a průjezd. Nové prostranství je doplněno o kašnu, která přispívá k vytvoření příjemného klimatu.

Konstrukce a materiály

Návrh se použitými materiály odkazuje na architektonický výraz Obřadní síně, které dále doplňuje soudobými prvky. Vstupní objekt C je řešen jako podélný konstrukční systém z monolitického železobetonu. Boční příčné stěny z lícových cihel navazují na historické oplocení. Střecha je vegetační. Fasády jsou opláštěny patinovanou ocelí. Fasáda komerčních jednotek je prosklená hliníková se skrytými rámy. Objekt E pro vozový park a sklady technického provozu SHMB je řešen jako příčný nosný systém z monolitického železobetonu.

Objekt je založen na železobetonovém roštu ve vzdálenosti 5 m od stávající lipové aleje. Střecha je vykonzolována z nosných pilířů. Fasáda do veřejného prostranství je z vertikálních pásů z patinované oceli a je zavěšená a kotvena na konzolách ze základového roštu. Je tak zajištěno minimální poškození kořenového systému stávající aleje. Objekt D provozního zázemí zaměstnanců SHMB je konstrukčně řešen jako kombinovaný z monolitického železobetonu. Podélné průvlaky na celou výšku 2. nadzemního podlaží uvolňují parter pro garáže a sklady.

Doprava

Dopravní řešení respektuje požadavky stavby Rekonstrukce asfaltových cest na ústředním hřbitově města Brna.Komunikace jsou zúženy na šířku 3 m. Podél asfaltových cest jsou navrženy štěrkové trávníky do kterých jsou komunikace vyspádovány. Srážkové vody jsou z průlehů odvedeny drenážním systémem do retenčních nádrží. Jsou navrženy dvě odstavné a parkovací plochy pro zaměstnance a veřejnost v celkovém počtu 22 parkovacích a odstavných stání a 2 stání pro invalidy. Součástí těchto ploch jsou i stojany na kola. Odstavné a parkovací plochy jsou navrženy ze štěrkových trávníků. Tyto plochy jsou umístěny mezi historickými administrativními budovami A a B a novostavbami objektu D a E.