Menu

Soutěžní návrh na strategii rozvoje lokality na okraji města Prachatice

Území pod Cvrčkovem v Prachaticích

Year 2013 Project number 109Hranice

Místo Pod Cvrčkovem je na hranici města a krajiny.

Abychom navrhli další rozvoj tohoto místa, potřebujeme definovat celé město. Prachatice postrádají jasné ohraničení. Stejně jako středověké hradby definovaly a utvářely historické centrum, tak i novodobé město potřebuje svoji jasnou a nepřekročitelnou hranici. Tuto hranici potřebujeme vymezit.  Hranici města volně odvozujeme od naučné stezky kolem Prachatic. Hranice je cesta. Hraniční cesta je pohodlná silnice lemovaná alejí pro pěší a kola, která nabízí výhledy na město.

Místa, kde cesty překračují hranici navrhujeme označit výrazným hraničním kamenem jasným znamením – opouštíte sídlo, vstupujete do divočiny. Z těchto hraničních míst může vzniknout série zastávek po cestě kolem města. Prachatice mají velkou rezervu pro rozvoj neurčitých a opuštěných míst. Jejich další rozvoj by měl směřovat k hospodárnějšímu a intenzivnějšímu využití míst již zastavěných. 

Město

Nová zástavba včetně té Pod Cvrčkovem je a bude součástí města. Městu má tato zástavba přinést užitek. Není to nezávislý celek. Nevytváříme lokální centra, Prachatice už jedno centrum mají a my ho máme posílit, a ne vytvářet konkurenci. Těžištěm života Prachatic má zůstat historické náměstí.

Nové cesty, které překračují hranici města navrhujeme vést v osách na střed náměstí. Není to pouze symbolické, první kroky ve městě vedou pohledem na věže nové radnice a kostela sv. Jakuba. Od vstupu do města je jasné, kde je jeho centrum.

Cesta

Cesta z historického náměstí do krajiny – na hřeben Dubového vrchu, je hlavní tepnou místa Pod Cvrčkovem. Je to symbolická spojnice lidského sídla a divoké přírody. 

Vytvoření nové důstojné cesty z centra na periferii dává zároveň šanci propojit neurčité území bývalých kasáren, kterým prochází. Podobné radiální cesty k hraniční cestě navrhujeme také v dalších územích u západní hranice města.

Navrhujeme několik severojižních paralelních ulic po vrstevnici, které navazují na stávající uliční síť. Do těchto ulic směřují štíty domů. Šířka ulic je 12 m (3 m chodník na východě, jízdní profil 6 m a 6 m chodník se stromy v dlažbě na západě). Tyto ulice navazují na současnou uliční síť. Současně se stavbou nových dopravních tepen dojde k uložení vedení vysokého napětí do zemního kabelu. 

Realizace může být postupná v etapách po jednotlivých ulicích, podle aktuální poptávky po stavebních pozemcích. Nejdříve se vytvoří východní paralely a zástavba nejblíže centru, postupně se bude postupovat po jednotlivých ulicích směrem k hranici města.

Prostor

Jsme na okraji města a hustota zástavby má být menší než v centru. Jsme však stále ve městě a město má být intenzivní a hospodárné. Prachatice májí nové nepřekročitelné hranice růstu a prostorem je nutné šetřit. Navrhujeme jednotnou parcelaci s šířkou parcely 15 m. Hloubka pozemku je podle místa cca 23–33 m. (plocha pozemků cca 350–500 m2). Všechny domy se dotýkají štítem uliční čáry. Vzniká tak městská ulice s alejí bez předzahrádek a plotů.

Stavíme na severní hraně pozemku. Díky tomu zůstane i na malé parcele velká volná zahrada a dostatečný odstup domu pro oslunění z jihu. Předpokládáme, že severní stěny domů budou bez oken a jiných otvorů.

Úzká parcelace a poloha domu na kraji pozemku je inspirována středověkým urbanismem. Stavění domů na hraně pozemku se štítem do ulice má v Čechách tradici.

Pravidla

Naším úkolem není navrhnout podobu jednotlivých domů. Vytváříme rámec dalšího rozvoje, který má být na formě každého jednotlivého domu nezávislý. Domy se budou v průběhu času stavět, bourat a přestavovat podle aktuální módy. Rámec musí vydržet. Základním nástrojem formování dalšího rozvoje je regulace – pravidla stavění. Tato pravidla musí být jednoduchá a pro všechny stejná. Všechny komplikované výpočty koeficientů budou směřovat k obcházení a ohýbání regulace.

Nedefinujeme funkce území. Lokalita, velikost parcely a maximální stavební objem, předurčuje domy pro individuální bydlení. Pokud si někdo v daném objemu postaví kanceláře, obchod nebo malou dílnu, tak to místu jen prospěje. Polyfunkční místo = město nelze naplánovat a nařídit. Nevytváříme prostor pro vetší strukturu občanského vybavení. Velké stavby pro obchod a služby patří blíže centru města, kde je pro to stále dost místa. Menší obchod nebo soukromá školka může vzniknout i v námi definovaném objemu.