Menu

návrh novostavby tréninkové tenisové haly v ulici B. Martinů

Tenisová hala v Novém Jičíně

Year 2023 Project number 312
Místo

Stavební záměr se nachází v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí na parcelách 580/1, 580/11 a 580/12. Tenisová hala je součástí širšího souboru sportovních staveb na ulici U Stadionu a je doplněním exteriérového tenisového areálu na ulici Purkyňova. Ze severní strany sousedí s Novojičínským vzdělávacím centrem. Na jižní straně je rozvojová plocha Obytného komplexu B. Martinů. Ze západní strany je nezastavěné území s přírodní lokalitou s vodní plochou Bocheta.

Pozemek je svažitý severovýchodním směrem s převýšením cca 3 m. Hala je umístěna na uliční čáře vedlejšího objektu Novojičínského vzdělávacího centra. Takto vytvořený předprostor je využitý pro pěší propojení se vzdělávacím centrem a budoucím obytným souborem. Mezi pěší trasou a vedením inženýrských sítí podél ulice B. Martinů je umístěna plocha pro dopravu v klidu o kapacitě 50 parkovacích stání pro osobní automobily, včetně 2 stání pro imobilní.

Kapacita je navržena nejen pro samotnou halu, ale také jako doplnění kapacit pro navazující sportovní stavby v okolí. Hala a parkoviště jsou dopravně napojeny z navržené komunikace a průsečné křižovatky ulic U Stadionu a B. Martinů.

Hmota, prostor a provoz

Stavební program je rozdělen na dvě funkčně a konstrukčně rozdílné hmoty – hala s tenisovými kurty a zázemí. Zázemí je kompletně zapuštěno do terénu s vegetační střechou. Díky tomu je převýšený halový objekt tvarově i materiálově maximálně kompaktní a čistý.

Vstup do objektu je z veřejného prostranství, které navazuje na plochu pro parkování. Vstupní prostor slouží jako vstupní hala a příležitostně také jako prostor pro klubová setkání. Sociální zařízení pro zaměstnance a šatny pro sportovce jsou přístupné z chodby. Z chodby jsou také přístupné sklady a technická místnost.

Jednotlivé tenisové kurty fungují separátně a není potřebné užívat halu jako jeden celek. Celková kapacita je vypočtena ze stavebního programu, tedy čtyřhra na třech kurtech celkem pro dvanáct hráčů. V případě výměny je možné setkání celkem dvaceti čtyř hráčů v jedné šatně.

Konstrukce, materiály a technika

Hala je částečně zapuštěna do terénu ze tří stran. Spodní stavba haly je železobetonová monolitická s kontaktním zateplovacím systémem. Vzhledem k vysoké tlakové spodní vodě navrhujeme založení na základové desce se zesílením pod sloupy. S ohledem na nehomogenní podloží bude základová deska uložena na hutněný drenážovaný polštář.

Nadzemní část konstrukce haly je dřevěná s použitím lepených sloupů 500 × 240 mm a plnostěnných vazníků s rozponem 19,0 m. Zázemí je konstrukčně řešeno jako železobetonový blok. Nadzemní část konstrukce haly je dřevěná s použitím lepených sloupů 500 × 240 mm a plnostěnných vazníků s rozponem 19,0 m.

Zázemí je konstrukčně řešeno jako železobetonový blok. Fasáda haly nad terénem je ze světlopropustných dvouplášťových panelů ze systému DANPATHERM K12 z polykarbonátu s celkovou tl. 120 mm. Severovýchodní fasáda do veřejného prostranství je ze strukturálního zasklení s exteriérovými hliníkovými žaluziemi. Střecha nad halou je extenzivní vegetační se solárními panely. Střecha nad blokem zázemí je také vegetační. Nad vstupem je zastřešení, vznikne tak kryté závětří.

Vytápění a chlazení

Tepelná pohoda a úspory vytápění a chlazení jsou zajištěny především zapuštěním objektu do terénu, orientací prosklených ploch ke světovým stranám a vegetační střechou. Podzemní konstrukce a střecha akumulují teplo nebo chlad a vyrovnávají tepelné výkyvy v průběhu ročních období a denních špiček.

Bilance potřeby tepla je navžena pro sociální zázemí a foyer 22° C, pro místnosti se sprchou 24° C, pro tenisovou halu 18° C a pro technickou místnost 15° C. Potřeba tepla pro ohřev TV bude pro maximálně 30 osob (sportovci – 12 osob, zaměstnanci a zákazníci – 18 osob). Celková spotřeba energie pro vytápění a ohřev je 127 kW, z toho 33 kW větrání, 84 kW pokrytí tepelných ztrát a 10 kW ohřev teplé vody. Spotřeba enegie pro chlazení bude celkem 71 kW, z toho 66 kW hala a 5 kW bar. Je navrženo tepelné čerpadlo 80–100 kW s reverzním chodem.

Výměna vzduchu je navržena jako centrální řízený VZT systém, jehož součástí bude filtrace, zpětné získávání tepla rekuperací, ohřev a chlazení přiváděného vzduchu. V letním období objekt využívá větrání v nočních hodinách venkovním studeným vzduchem pro předchlazení prostor a akumulaci chladu do konstrukcí.