Menu

Soutěžní návrh novostavby mateřské školy

Školka ve Vimperku

Year 2024 Project number 338Místo

Pozemek mateřské školy se nachází na neurčitém rozhraní rozdílných urbanistických struktur. Snažíme se jasně definovat charakter místa, přinést mu čitelné urbanistické principy a vytvořit kvalitní veřejný prostor. Parcela je vymezena pěší cestou z ulice 1. máje dále na severovýchod. Navrhujeme ji doplnit dalšími spojeními přes městské pozemky tak, aby vznikla dobře prostupné lokalita.

První nové propojení je na severním okraji řešeného území v návaznosti na ulici Boženy Němcové dále směrem k Sušické, druhé v jižní části pozemku směrem bytovým domům. Tyto nové cesty také definují racionálně uchopitelný tvar areálu školky. Na křižovatce cest v návaznosti na stávající park s rybníčkem navrhujeme dlážděnou piazzettu. Vznikne tak důstojný nástupní prostor školky a veřejný prostor, který propojí okolní aktivity.

Hmota

Nový objekt školky navrhujeme jako lapidární jednopodlažní hmotu se plochou zelenou střechou na východní hranici pozemku. Hmota je orientována podél cesty z ulice 1. máje, oddělí tak veřejný prostor a zahradu školky. V navržené hmotě jsou čitelné oddělené provozní celky. Dominantní podélná část otevřená do zahrady obsahuje třídy a zázemí mateřské školy. Příčná část na severu je věnována kuchyni. Stávající objekty garáží a skladu navrhujeme k demolici. Tím se propojí průčelí školky výhledem s atletickým oválem a zbytkem sportovního areálu.

Dopravní řešení

Celá oblast je navržena v režimu pěší zóny se smíšeným provozem chodců a cyklistů s povoleným vjezdem pro zásobování a IZS. Navržené spojení ulice z Boženy Němcové mimo zadané řešené území pomůže zpřístupnit celou lokalitu. Provozní řešení mateřské školy na jeho realizaci však závislé není. Školka funguje i bez něho.

Prostor

Základem navrhovaného řešení je rovnocenné propojení všech tříd s exteriérem a zahradou. Jednotlivé třídy se svým zázemím jsou umístěny za sebou. Mají do zahrady stejně blízko. Každá z tříd je dimenzována pro 28 dětí věku 3-6 let nebo 24 věku do 3 let. Slouží jako polyfunkční herna, jídelna a ložnice o ploše 112 m2 (28 žáků × 4 m2 dle §3 vyhlášky 410/2005 Sb.) Součástí třídy integrovaná kuchyňka, vybavení pro dohřev a servírování jídla. Dále jsou zde skříně pro uložení hraček, matrací na spaní a ložního prádla. Každá třída má své nezávislé toalety se sprchovým koutem (6 toalet, z toho jedna bezbariérová).

Třídy propojuje chodba se šatními skříňkami a prosklenou fasádou do zahrady. Tento prostor není pouhou komunikací, za příznivého počasí bude fasáda zcela otevřena a vznikne salla terrena spojená se zahradou. Zahrada má výměru celkem 3 100 m2 (minimální výměra dle §3 vyhlášky 410/2005 Sb. 108 dětí x 4 m2 = 432 m2). Je v mírem sklonu směrem k objektu, v celé ploše vizuálně propojená. Učitelky tak mají neustálý přehled o všech dětech na zahradě.

Vstupy pro rodiče a děti s foyer jsou na severu a jihu. Vstupy lze propojit přímo se zahradou. Ta se tak může stát i prostorem pro mimoškolní komunitní setkávání dětí, rodičů a učitelského sboru. Třídy B a C je možném složením mobilní příčky propojit. Vznikne tak vnitřní sál pro společenské akce školky.

Zázemí učitelů s kancelářemi, sborovnou a šatnou na navázáno na severní vstup. Je zde také technické zázemí, sklady a toalety pro návštěvy. Kuchyň se zázemím v severní části je oddělena od prostoru školky. To umožní jejich vzájemně nerušený provoz. Přirozené osvětlené pracovních prostor kuchyně a zázemí je řešeno pomocí střešních světlovodů. Celý prostor je navržený jako plně bezbariérový.

Provoz

Snažíme se provozně oddělit jednotlivé celky – třídy, zázemí učitelského sboru, kuchyni a úklid s údržbou. Kuchyň má nezávislý zásobovací a personální vstup ze severu. Dispozičně navazuje na podélnou chodbu u západní fasády školky. Z kuchyně je připravené jídlo zaváženo v gastro nádobách přímo do jednotlivých tříd. V nich se nachází integrované gastro vybavení, které umožní jídlo servírovat dětem. Špinavé bílé nádobí je následně odvezeno do mycí zóny kuchyně. Tento postup servírování ve třídě je praxi osvědčený a konzultovaný s hygienickou stanicí.

Konstrukce

Objekt je koncipován jako dřevěný skelet s osovou vzdáleností modulu 3 225 mm. Příčné rámy tvoří sloupy a průvlaky z lepených profilů. Jsou spojovány styčníkovými plechy. Maximální rozpon průvlaku je 7,5 m. Souvrství zelené ploché střechy leží na podélných dřevěných CLT panelech, které jsou vynášeny příčnými rámy. Obvodový plášť uzavřených boční částí – severní hmoty kuchyně a jižní stěny jsou vyzděny ze sendvičového zdiva s bílou minerální omítkou.

Technické zařízení

Vytápění a chlazení

Stavba je navržena tak, aby minimalizovala náklady na provozní energie. Zelená pochozí střecha tlumí vliv extrémních výkyvů teplot. Vytápění je podlahové, nízkoteplotní.

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země–voda s půdním kolektorem v travnaté ploše zahrady. Vnitřní rozvody pro vytápění jsou v podlaze. Čerpadlo bude rovněž zajišťovat ohřev užitkové vody v zásobnících. Tepelné čerpadlo v reverzním chodu zajišťuje také chlazení objektu. Prosklené plochy fasád jsou stíněny integrovanými exteriérovými screenovými roletami. Ty zabrání nechtěným solárním ziskům a zároveň umožní interiér zatemnit pro klidný spánek dětí. Plochá střecha může být dle potřeby osazena fotovoltaickými panely.

Větrání

Je uvažováno s řízeným větráním s rekuperací tepla. Každá třída má svou nezávislou rekuperační jednotku umístěnou v předsíňce toalet. V teplém ročním období budou vnitřní prostory předchlazeny pomocí nočního větrání chladným venkovním vzduchem a akumulací chladu do stavebních konstrukcí. Kuchyň má svou nezávislou vzduchotechniku s jednotkami umístěnými v zapuštěném dvoře u zásobovacího vstupu.

Modrozelená infrastruktura

Dešťové srážky ze střechy budou svedeny do retenčních nádrží a využity pro zavlažování zahrady.