Menu

Soutěžní návrh pavilonu základní školy v Líbeznicích

Škola v Líbeznicích

Year 2017 Project number 213Místo

V územním plánu obce je vymezena hranice zastavěného území okružním parkem. Rozvoj obce je tedy konečný. Pozemky mají velkou cenu jak ekonomickou tak ekologickou a etickou. Využíváme pouze část řešeného území ve stávajícím areálu školy. Zbytek území navrhujeme ponechat pro bydlení. Z prodeje atraktivních pozemků je možné financovat novou stavbu.

Budova

Lidé měli vždy potřebu vymezit, krom vnitřních prostorů, také venkovní bezpečné prostranství. Od řeckého peristylu, přes římský atriový dům po středověkou rajskou zahradu. Uspořádání budov okolo čtvercového dvora později převzali univerzity, školy a další veřejné budovy. Navazujeme na tuto tradici. Uliční křídlo učeben, příčné křídlo jídelny a hlavní budova vytvářejí školní zahradu.

Tato zahrada je, na rozdíl od sportovišť, multifunkční. Je určena, jak pro samotnou výuku, tak pro setkání a relaxaci. Severní a západní hranu tvoří stávající svah. Je tak vytvořen přírodní amfiteátr. Jsou zachovány vzrostlé listnaté stromy. Náletové a jehličnaté stromy navrhujeme vykácet.

Učebny jsou umístěny do podélné dvoupodlažní hmoty, která tvoří uliční frontu. Chodby slouží pro relaxaci, volné studium a setkávání žáků o přestávkách. Chodba v 1. nadzemním podlaží přímo navazuje na školní zahradu a je tak rozšířena o venkovní prostranství. Chodba ve 2. nadzemním podlaží je navržena o šířce 6,8 m. Do tohoto prostoru jsou vloženy bloky vertikálních komunikací a zázemí. Chodba je osvětlena střešními světlíky.

Jídelna s kuchyní, která má 288 míst k sezení, je v jednopodlažním příčném křídle, které je zapuštěné do svahu. Toto křídlo spojuje novou část učeben s hlavní budovou a tělocvičnou.

Doprava

Parkovací stání jsou rozdělena do dvou částí. Pro rodiče je určeno 33 stání typu kiss&ride podél ulice Měšická. Před vstupem do budovy je 5 stání pro tělesně postižené. Parkovací stání jsou navržena v dlažbě a výškově navazují na chodník. Tato stání jsou využívána velmi krátce v ranních hodinách při příjezdu a odpoledních hodinách při odvozu dětí. V mezičase se stávají součástí veřejného prostranství ulice. Pro zaměstnance školy slouží 68 krytých stání pod budovu školy. Jsou polozapuštená, přirozeně větraná, technicky se nejedná o podzemní garáže. 

Konstrukce

Konstrukce křídla učeben je monolitický železobetonový skelet o rozponu 7,8 m. Budova je založena na monolitickém základovém roštu.

Křídlo školní jídelny je ocelový skelet o rozponu 12×6 m. Strop jídelny je z ocelového trapézového plechu. Osvětlení jídelny je řešeno přes spojovací koridor a pomocí střešních světlíků. Fasáda učeben je provětrávaná s dřevěným obkladem s okny z dřevěných profilů. Západní fasáda je navržena fixní bezrámová z hliníkového fasádního systému.

Technologie

Nízkoenergetická koncepce je dána architektonickým a dispozičním uspořádáním. Učebny jsou orientovány na jih, chodby a zázemí na sever. Jídelna na západ a kuchyně se zázemí na východ. Jsou tak maximalizovány tepelné zisky ze slunečního záření a minimalizovány ztráty.