#Škola v Líbeznicích

Místo

V územním plánu obce je vymezena hranice zastavěného území okružním parkem. Rozvoj obce je tedy konečný. Pozemky mají velkou cenu jak ekonomickou tak ekologickou a etickou. Využíváme pouze část řešeného území ve stávajícím areálu školy. Zbytek území navrhujeme ponechat pro bydlení. Z prodeje atraktivních pozemků je možné financovat novou stavbu.

Budova

Lidé měli vždy potřebu vymezit, krom vnitřních prostorů, také venkovní bezpečné prostranství. Od řeckého peristylu, přes římský atriový dům po středověkou rajskou zahradu. Uspořádání budov okolo čtvercového dvora později převzali univerzity, školy a další veřejné budovy. Navazujeme na tuto tradici. Uliční křídlo učeben, příčné křídlo jídelny a hlavní budova vytvářejí školní zahradu.

Tato zahrada je, na rozdíl od sportovišť, multifunkční. Je určena, jak pro samotnou výuku, tak pro setkání a relaxaci. Severní a západní hranu tvoří stávající svah. Je tak vytvořen přírodní amfiteátr. Jsou zachovány vzrostlé listnaté stromy. Náletové a jehličnaté stromy navrhujeme vykácet.

Učebny jsou umístěny do podélné dvoupodlažní hmoty, která tvoří uliční frontu. Chodby slouží pro relaxaci, volné studium a setkávání žáků o přestávkách. Chodba v 1. nadzemním podlaží přímo navazuje na školní zahradu a je tak rozšířena o venkovní prostranství. Chodba ve 2. nadzemním podlaží je navržena o šířce 6,8 m. Do tohoto prostoru jsou vloženy bloky vertikálních komunikací a zázemí. Chodba je osvětlena střešními světlíky.

Jídelna s kuchyní, která má 288 míst k sezení, je v jednopodlažním příčném křídle, které je zapuštěné do svahu. Toto křídlo spojuje novou část učeben s hlavní budovou a tělocvičnou.

Doprava

Budova je ve stávajícím areálu školy. Není potřeba budovat novou zastávku hromadné dopravy.

Parkovací stání jsou rozdělena do dvou částí. Pro rodiče je určeno 33 stání typu kiss&ride podél ulice Měšická. Před vstupem do budovy je 5 stání pro tělesně postižené. Parkovací stání jsou navržena v dlažbě a výškově navazují na chodník. Tato stání jsou využívána velmi krátce v ranních hodinách při příjezdu a odpoledních hodinách při odvozu dětí. V mezičase se stávají součástí veřejného prostranství ulice.

Pro zaměstnance školy slouží 68 krytých stání pod budovu školy. Jsou polozapuštená, přirozeně větraná, technicky se nejedná o podzemní garáže. Celkem je navrženo 104 parkovacích stání.
Zásobování je z východní strany pojízdným chodníkem, který slouží také pro vstup zaměstnanců školní kuchyně.

Konstrukce

Konstrukce křídla učeben je monolitický železobetonový skelet o rozponu 7,8 m. Budova je založena na monolitickém základovém roštu.

Křídlo školní jídelny je ocelový skelet o rozponu 12×6 m. Strop jídelny je z ocelového trapézového plechu. Osvětlení jídelny je řešeno přes spojovací koridor a pomocí střešních světlíků.
Fasáda učeben je provětrávaná s dřevěným obkladem s okny z dřevěných profilů. Západní fasáda je navržena fixní bezrámová z hliníkového fasádního systému.

Technologie

Nízkoenergetická koncepce je dána architektonickým a dispozičním uspořádáním. Učebny jsou orientovány na jih, chodby a zázemí na sever. Jídelna na západ a kuchyně se zázemí na východ. Jsou tak maximalizovány tepelné zisky ze slunečního záření a minimalizovány ztráty.

Zdroj tepla pro vytápění je kotel na zemní plyn. Je navrženo nucené větrání objektu s rekuperací. Strojovna technologie je umístěna v 1. podzemním podlaží.

Konverze

Navržené řešení umožňuje konverzi křídla učeben na bezbariérové byty pro seniory. Postupná konverze je umožněna nezávislými vstupy pro každé podlaží. V první fázi předpokládáme konverzi druhého nadzemního podlaží, ve druhé fázi prvního podlaží.

Součástí stavby jsou instalační jádra která umožňují vybudování koupelen s wc bez zásahů do stropní konstrukce. V budově je navržen lůžkový výtah. Konstrukční systém a dělení fasády umožňuje vytvořit více typů velikostí a dispozičního uspořádání bytů, buď byty 1+kk o výměře 32 m2 nebo 2+kk o výměře 65 m2. Bytů 1+kk může být celkem 40 (16 v 1. np, 24 v 2. np), 2+kk celkem 20 (8 v 1. np, 12 v 2. np). Tyto dva typy je možné kombinovat podle ekonomické situace a poptávce v době konverze. Skladovací kóje jsou vytvořeny konverzí wc na chodbě. Samotná chodba zůstává prostorem pro setkávání.

Ve vstupní části bude kavárna s recepcí, společenská místnost, ordinace a sesterna. Pro stravování předpokládáme společné využití jídelny jak školou tak pro seniory. Pro parkování je využita část stání pod budovou a pro návštěvy parkování v ulici.

Zahrada se stane společným prostranstvím pro setkávání všech generací. Stárnutí populace není jen o přebudování učeben na byty, ale o nové sociální zkušenosti.contact