Menu

Soutěžní návrh veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha v ostravském Zábřehu

Náměstí sv. Ducha Ostrava

Year 2022 Project number 307Historický kontext

Starověké chrámy byly koncipovány jako obydlí boha, které bylo přístupné pouze kněžím. Prostý lid se shromažďoval před chrámem. Ve starověkých chrámech pro shromáždění bylo vymezeno sloupové nádvoří – peristyl a hypostyl. Původní označení pro toto prostranství bylo pairidaeza. Kořen slova je z perského „pairi“ – okolo, vedle, nebo před a „diz“ – vymezovat, stavět. Později dostal termín homonimií s latinským slovem paradisus symbolický význam.

Architektonické a krajinářské řešení

Modernistické sídliště Výškovice je koncipováno jako racionální domy vložené do organické plynoucí krajiny. Tomu odpovídají okolní prostranství řešená jako organické háje stromů. Navrhujeme vytvořit veřejné prostranství typu náměstí a výrazně tak měníme kontext, nejen kostela. Severozápadní frontu náměstí dotváříme čtyřpodlažním polyfunkčním domem. Vymezujeme kolem kostela veřejné prostranství ulicí se stromořadím. To dále doplňujeme a uzavíráme výrazným prvkem bosketu.

Areál kostela je koncipován jako slupky přechodu od materiálního světa k duchovnímu. Vrstva stromů je další slupkou která vymezuje, ale také zároveň spojuje kostel a okolí. Bosket má rozměry 40 x 40 m, tedy stejné jako krepidóma kostela. Tvoří jej rastr 4 x 4 výrazných stromů sloupovitého chrakteru a dorůstajících výšky 25 – 30 m (Metasequoia glyptostroboides). Koruna stromů je v dostatečné výšce, aby umožnila pod nimi volný pohyb.

Bosket je natočen ve směru rovnoběžném s ulicí Výškovickou a zároveň tak odpovídá na diagonální natočení hlavní osy elipsovité hmoty kostela. Tím otevírá pohled z ulice Výškovické na zvonici a vstup do kostela. Vložením hmoty bosketu vznikají dvě otevřená prostranství, vstupní před zvonicí a druhé před plánovanou budovou fary. Povrch náměstí je dlážděný z žulové kostky střední 8/10 s kamennými obrubníky a prvky pro nevidomé. Povrch bosketu je z mlatu.

Jedním z atributů sv. Ducha je voda a oblak. Náměstí doplňujeme o vodní element v několika podobách – mlžný oblak, tryskající vodu, klidnou hladinu kašny, mechanickou pumpu a pítko. Plastiku Kormidlo navrhujeme umístit na krepidóma kostela. Vytváříme civilní a polyfunkční veřejné prostranství s příjemným klimatem ve všech ročních obdobích umožňujícím konání různých akcí.

Dopravní řešení

Dopravní napojení území řešíme z jednoho uzlu, průsečné křižovatky ulic Výškovická × Kotlářova × Kosmonautů. Křižovatka bude řízená světelným signalizačním zařízením. Ulice Výškovická je rozšířena vždy o jeden odbočovací pruh. Ve všech směrech jsou navrženy přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty. Ulice Kotlářova je obousměrná v šířce 6 m s kolmými parkovacími stáními a stromořadím. Nevytváříme tak plochu pro parkování, naopak parkovací stání jsou přirozenou součástí prostranství. Celkem je v řešeném území vymezeno 98 parkovacích stání.