Menu

Soutěžní návrh nového mostu přes Svitavu v Brně

Most přes Svitavu

Year 2022 Project number 293Kontext

Na břehu řeky Svitavy nekvete rozrazil a ani to není krajina lesů vod a strání. Řeka vstupuje do města v Obřanech u Esslerovy textilní továrny, což už od začátku určuje její charakter. V padesátých letech 20.století bylo koryto řeky zregulováno, napřímeno a původní koryto zasypáno. Řeka je obklopena železnicí, vedením vysokého napětí, továrními areály, jatkami a sladovnami. Tyto části Brna mají různá přízviska, od Moravského Manchesteru až po Bronx.

Řeku překlenují staré a neudržované pěší lávky, zrezivělé lávky parovodů, ocelové železniční mosty. Tento mix negativních elementů však vytváří poetickou atmosféru.

V předpolí nového mostu navrhujeme zachovat komín a část Briessovy sladovny. Mezi věží a komínem vznikne piazzeta. Komín se tak stává součástí veřejného prostranství a vytváří vertikální prvek předmostí. V areálu Motorárny navrhujeme zástavbu o výšce osmi nadzemních podlaží. Zástavba v řešeném území je navržena tak, aby vytvářela městská prostranství – ulice a nábřeží. Všechna prostranství doplňujeme o stromořadí.

Most

Navrhujeme most o rozměrech 56 × 28m s plně integrovanou dolní mostovkou, jehož nosnou konstrukci tvoří dva ocelové příhradové nosníky o osmi polích s modulem 7 × 7 m. Element příhradového nosníku navrhujeme kvůli jeho tvarové čistotě, lapidárnosti a prostotě. Podstata mostu spočívá především v tom, že umožní nejkratší spojení. Nikoli ve způsobu, jakým se prezentuje. Skutečná krása mostu je v ubírání, ne v přehánění. Nepřinášíme novou strukturální šarádu ani konstrukční vtip. Snažíme se o maximální jednoduchost.

Konstrukce

Nosníky oddělují části mostu pro motorová vozidla, pro pěší a cyklisty. Horní pas a svislice jsou navrženy o průřezu 650 × 350 mm. Spodní pas je navržen o rozměrech 650 × 1150 mm. Krajní diagonály jsou navrženy o průřezu 180 mm a směrem do středu mostu se ztenčují. Konstrukce nosníků zároveň slouží k uchycení trakčního vedení ve výšce 5 m a veřejného osvětlení. Výškově je niveleta mostu na kótě 206,77 m n. m., přičemž spodní líc mostu je v celé své délce 0,5 m nad Q100 = 205,12 m n. m. Mostovka je ze železobetonové desky tloušťky 250 mm a povrch vozovky je z asfaltového betonu tloušťky 100 mm. Chodníky a cyklostezky jsou ze železobetonové desky tloušťky 200 mm. Mostovka je nesena příčníky a chodníkovými konzolami v osové vzdálenosti 3,5 m. Zábradlí je nerezové o výšce 1100 mm.

Dopravní řešení

Most převádí čtyřpruhovou komunikaci o šířkách pruhů 3 m. Dva pruhy slouží pro individuální automobilovou dopravu a dva pruhy pro BUS / TAXI / IZS. Po obou stranách je navržen oboustranný pruh pro cyklisty o šířce 3 m a pruh pro pěší o šířce 4 m. Část mostu pro motorová vozidla a části pro pěší s cyklisty jsou vzájemně odděleny příhradovými nosníky. Křižovatku Nová Dukelské s Dačického navrhujeme s odbočovacím pruhem tak, aby byl zachován komín Briessovy sladovny a zároveň byly umožněny rozhledové poměry na křižovatce. Ulici Dačického na křižovatce s Dukelskou třídou navrhujeme prodloužit přímo. Sběrný dvůr na nároží navrhujeme k demolici. Prodloužení Dačického navrhujeme jako dvoupruhovou komunikaci o šířce 7 m s oboustranným chodníkem. Svitavské nábřeží napojujeme kolmo na prodlouženou ulici Dačického. Ulici Gargulákovu napojujeme na ulici Nová Dukelská pouze s odbočením vpravo. Po obou stranách ulice Nová Dukelská navrhuje jednosměrné pruhy pro cyklisty a velkorysé chodníky se stromořadím. Na Nové Dukelské, Nové Šámalově a Dačického navrhujeme přechody pro pěší spolu s přejezdy pro cyklisty.

Cyklotrasy jsou vedeny jak podél Nové Dukelské a Nové Šámalovy. Po obou nábřežích také navrhujeme bermy které umožňují mimoúrovňové křížení. Stávající most nad jezem Gargulákova – Lazaretní bude pro pěší a cyklo s vyloučením automobilové dopravy. Most převádí evropskou cyklotrasu EV9 na Baarovo nábřeží. Most a ocelovou lávku navrhujeme zachovat a začlenit do sítě pěších a cyklistických cest.

Krajinářské řešení

Koryto řeky, od jezu Gargulákova až po stávající pěší lávku Dačického, rozšiřujeme na 54,6 m. Koryto jednoznačně vymezují protipovodňové opěrné stěny z pohledového betonu, které zároveň slouží v místě navrhovaného mostu jako mostní opěry. Tímto vytváříme rámec pro přírodě blízké tvarování břehů samotného toku. Vytváříme bermy po obou stranách, které slouží pro vedení pěších a cyklotras. Břehy jsou doplněny o štěrkové lavice.

Do koryta řeky navrhujeme výrazné solitérní stromy (olše, vrby, topoly) s korunou nasazenou nad hladinou Q100. Břehy navrhujeme vegetační s porostem vodních a pobřežních rostlin. Podél opěrných stěn navrhujeme stromořadí z dubů, doplněné o dlážděné chodníky a adekvátní městský mobiliář. Vytváříme tak dvě odlišná veřejná prostranství – přírodě blízké koryto řeky a městské nábřeží.