Menu

Soutěžní návrh mostu přes Malši v Českých Budějovicích, 2. místo

Most Kosmonautů v Českých Budějovicích

Year 2023 Project number 323Koncept

Obloukové mosty s dolní mostovkou přes Malši v Českých Budějovicích mají dlouhou tradici (Zlatý, Železný a Modrý most). Jsou součástí identity místa. Navazujeme na tradici a doplňujeme současnou interpretaci této tradiční konstrukce. Navrhujeme městský most se subtilní racionální konstrukcí, který dotvoří veřejný prostor.

Cesty a veřejný prostor

Automobilová doprava je převedena přes most ve třech jízdních pruzích šířky 3 m umístěných mezi nosnými oblouky. Konzoly mostovky po krajích oblouků jsou věnované pěším a cyklistům. Severní část mostu s výhledem na centrum města a park u řeky tvoří chodník pro pěší v šířce 4,5 m. Na jižní straně je stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem šířky 4,5 m. Dopravní řešení navazuje na stejný režim páteřních cyklotras podél řeky.

Most není jen propojení cest na opačných březích, je také důležitým prvkem veřejného prostoru. Most a jeho předmostí má být i místem zastavení s výhledem na řeku a její okolí. Na levém břehu řeky navrhujeme dvě pobytová schodiště k řece. Pobytové schodiště na severu navazuje na předprostor veřejných budov finančního úřadu a Jihočeské vědecké knihovny. Pobytové schodiště na jihu navazuje na předprostor bytového domu.

Po náplavce pod mostem jsou vedeny páteřní stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v režimu C 9a. Podjezdná výška je 2,5 m a šířka je 3 m. Pod mostem a v jeho bezprostředním okolí je veřejné prostranství rozšířeno o pobytové plochy v přímém kontaktu s řekou, obdobně jako v parku Dukelská. Na parcelách 462/1, 463/1, 463/2 a 463/3 předpokládáme dostavbu ulice polyfunkčním domem, který vymezí důstojné předpolí mostu.

Konstrukce

Most je ocelový se spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Základním nosným prvkem je dvojice plnostěnných svařovaných trámů o výšce 1 500 mm. Trámy jsou vyztuženy ocelovými parabolickými oblouky o teoretickém vzepětí 7,5 m. Jedná se o tzv. Langerův trám. Oblouky jsou svařované a uzavřené. Výška průřezu oblouku je 550 mm, šířka je 650 mm.

Trám a oblouk jsou vzájemně propojeny 22 páry táhel ve tvaru V. Tento způsob zavěšení umožní rovnoměrné rozložení sil v oblouku a eliminaci podélných sil. Teoretické rozpětí hlavních nosníků je 46 m. Ochrana hlavního trámu a táhel je zajištěna železobetonovými římsami šířky 500 mm. Mostovka je tvořena svařovanými ocelovými plnostěnnými příčníky s proměnnou výškou 525 – 650 mm spřaženými s deskou z železobetonu C30/37 tl. 200 mm. Kryt vozovky tvoří asfalt modifikovaný pryžovým granulátem ACL16, CrmB tl. 50 mm.

Chodníkové konzoly jsou řešeny jako ocelobetonové. Nosníky jsou svařované ocelové s otvory pro vedení inženýrských sítí. Vzniká tak nosník typu Vierendeel. Železobetonová deska je z betonu C30/37 tl. 170 mm. Zábradlí je svařené z ocelové pásoviny 80/10. Niveleta je navržena tak, aby výrazně zlepšila podmínky průtočného profilu koryta řeky Malše pod mostem a přitom výškově navazovala na stávající komunikaci. Podélný sklon vozovky je 0,5 % a příčný sklon je střechovitý 2,5 %. Spodní líc mostovky je 610 mm nad hladinou Q100 386,24 m n. m. Světlá šířka mezi opěrami je 45 m.

Založení a spodní stavba mostu

Založení nových opěr mostu je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách průměru 900 mm. Předpokládá se vrtání pod ochranou ocelové výpažnice. Předpokládá se 20 ks pilot délky 8,0 m na každou opěru. Piloty pod oběma opěrami budou rozmístěny do dvou řad. Před zahájením vrtání pilot je nutno vybourat stávající opěry až na úroveň základové spáry. Poté bude výkop u opěr zpětně zasypán hutněným materiálem na předpokládanou úroveň pilotovací roviny.

Pro provádění výkopů v březích pod úroveň hladiny řeky bude použito dočasné pažení ze štětovnic s rozepřením. Je nutné počítat s nutností čerpání vody ze stavebních jam u obou opěr. Beton pilot je navržen třídy C25/30 XA1. Výztuž armokošů pilot bude z oceli třídy R-10 505 (cca 60 kg oceli na bm piloty). Je navrženo zvýšené krytí výztuže pilot min. 80 mm a dále je nutno zajistit propojení výztuže pilot s výztuží mostních opěr.

Ochrana proti hluku

V nejbližším okolí mostu jsou situovány chráněné objekty: bytový dům Mánesova 137-140, rodinný dům U Malše 141/9, objekt k bydlení Mánesova 459/16, bytový dům Dukelská 265/10. Ochranu předmětných objektů před dopravním hlukem není možné, s ohledem k situování chráněných objektů v intravilánu města, zajistit protihlukovými stěnami řešenými přímo v úrovni chráněných objektů. V případě umístění protihlukových stěn přímo na Mostě Kosmonautů by nebyla jejich účinnost, vzhledem k odstupové vzdálenosti mostní konstrukce od objektů, příliš velká. Navíc by expozice chráněných objektů dopravním hlukem zůstala prakticky shodná díky vozidlům projíždějícím přímo kolem chráněných objektů. V rámci záměru je nejvhodnější protihlukové opatření použití krytu vozovky z asfaltu modifikovaný pryžovým granulátem ACL16, CrmB tl. 50 mm. Toto protihlukové opatření zajistí snížení hlukové emise komunikace II/156, jak komunikace vedoucí kolem chráněných objektů, tak i z komunikace procházející po Mostě Kosmonautů v Českých Budějovicích.

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě jsou vedeny v chodníkových konzolách. V jižní části je přeložené vedení plynovod (DN 200), vodovod (DN 300) a sdělovací kabely. V severní části je kondenzační potrubí (DN 200/315) a vedení parovodu (2 × DN 300/500). Vedení veřejného osvětlení je po obou stranách mostu.

Veřejné osvětlení

Osvětlení vozovky a chodníku je řešeno nízkoúrovňovými svítidly, která jsou osazena na hlavním nosném trámu. Tato svítidla dostatečně osvětlují dopravní prostor bez oslnění řidič, cyklistů nebo chodců a nevytvářejí světelný smog. Umístěním svítidel na hlavním trámu nenarušuje čistou linii nosných oblouků. Most je krom dopravní funkce také významným orientačním bodem a v tomto případě přidáváme také estetické osvětlení oblouků, táhle, zábradlí a spodní části mostovky. Osvětlujeme také navazující chodníky a veřejná prostranství pod mostem.

Průběh stavby

Návrh předpokládá se stavbu mostu v jedné stavební sezóně, přičemž odhadované uzavření ulice Mánesovy je 6 měsíců. Předpokládané zahájení stavby je v březnu roku 2025, dokončení stavby je plánováno na listopad roku 2025. Navrhovaný postup výstavby počítá s umístěním dočasných podpor ve třetinách rozponu mostu. Tyto podpory při montáži zachytí krajní části trámů s oblouky. Následně bude umístěna a propojena střední část. Dále budou doplněny táhla, která propojí oblouky s trámy. Nakonec bude provedena konstrukce mostovky, vedení inženýrských sítí a kompletace ostatních prvků mostu.