Kulturní centrum v Rokycanech

Místo

Nové kulturní centrum leží na křižovatce Jiráskovi okružní třídy, rokycanské Ringstraße, a radiální cesty z centra na jižní předměstí.

Cesta z centra

Radiální cestu z Masarykova náměstí (ulici Sboru bojovníků za svobodu) navrhujeme zklidnit a vytvořit na ní sérii kvalitních veřejných prostorů zakončenou vstupní piazzettou kulturního centra.
Průchod z centrálního Masarykova náměstí pokračuje parkem mezi obytnými domy. Na ten navrhujeme navázat a vytvořit veřejný prostor mezi historickými průčelími budov gymnázia a justičního areálu a dále piazzettu před kulturním centrem. Tím vznikne klidný nástupní prostor kulturního centra. Na výškovou úroveň foyer centra povede pobytové schodiště, které se stane dominantou piazzetty. Tyto nové veřejné prostory budou fungovat v dopravním režimu zóna 30, s dlážděnou vozovkou ve výškové úrovni chodníku a důrazem na bezpečnost chodců.
Vytvoření veřejných prostranství a výstavba kulturního centra by měla iniciovat soukromé investice i do ostatních objektů, zejména budovy bývalého nádraží.

Jiráskova třída

Hmota nové budovy kulturního centra záměrně ustoupí z historické uliční čáry Jiráskovy třídy.
Rozšíření uličního profilu umožní vytvořit v rušné ulici snížený boční vstup do předsálí velkého sálu s pobytovým schodištěm a stromořadím.

Parkování

Navrhujeme dvě parkovací plochy. První je v prostoru současného parkoviště Jiráskova, mezi centrem a sportovní halou. Změnou prostorové organizace zde navýšíme počet stání na 102.
Další vznikne v místě městského pozemku vedle budovy bývalého nádraží. Vytvoříme tak místo pro dalších 66 aut. Tato parkovací plocha by v budoucnu mohla být přeměněná na podlažní parkovací dům s pěším propojením na vlakové nádraží. Plochy pro stání auta navrhujeme ze zatravněných roštů, pojížděné plochy z kočičích hlav se zatravněnou spárou. Umožňujeme tak vsakování dešťových srážek. Vodu, kterou nevsákneme, odvádíme do průlehů mezi parkovacími stáními. Parkovací plocha je doplněna o rastr stromů, který vytváří příjemné prostředí a omezuje vznik tepelných ostrovů.

Hmoty

Kulturní centrum bude tvořeno obnovenou starou budovou sokolovny s dominantním prostorem foyer a novou budovou s velkým a malým sálem. Starou budovu navrhujeme očistit od nekvalitních nánosů a navrátit jí její původní charakter. Obnovíme také zdobné fasády poničené při poslední přestavbě. Naším cílem není doslovná replika. Interpretujeme historické prvky současnou formou s respektem k charakteru domu. Novou budovu navrhujeme v kontrastu se zdobnou formou staré budovy přísně minimalistickou, bez výrazné tektoniky. Součástí nové budovy budou sály. Ty vytvoří prostor izolovaný od okolí, kde bude moci nerušeně vyniknout kulturní zážitek. Nepotřebují tedy formální propojení s exteriérem.

Prostor a provoz

Hlavní vstup z piazzetty a foyer

Hlavní vstup do centra bude z piazzetty v ulici Svazu bojovníků za svobodu přes foyer v historickém sále sokolovny. Na foyer bude navazovat restaurace s barem. Součástí vstupního prostoru bude i galerie v druhém podlaží. Sociální zázemí pro návštěvníky bude umístěno v prvním podzemním podlaží. Různé výškové úrovně foyer, vstupů do sálů a zázemí propojí schodiště a výtahy na rozhraní nové a staré budovy. Historické štuky sálu sokolovny obnovíme a doplníme nové prvky vybavení interiéru.

Restaurace

Restaurace naváže na původní hlavní vstup sokolovny z Jiráskovi třídy. Její provoz bude možné propojit s foyer. Bude mít však své zázemí oddělené, bude tak moci stejně dobře fungovat i nezávisle na programu centra.

Taneční sály a klubovny

V jižní části historické budovy navrhujeme vytvořit taneční sály s klubovnami. Ty budou mít nezávislý vstup k jejich zázemím v podzemním podlaží ze spodní úrovně vstupní piazzetty.
Taneční sály v prvním nadzemním podlaží se budou moci otevřít do foyer a sloužit jako jeho jeviště. Foyer tak bude moci fungovat jako samostatný prostor pro menší kulturní akce.

Velký a malý sál

Z foyer povedou vstupy do velkého a malého sálu. Velký sál je vůči terénu ulice zapuštěný, vstup z výškové úrovně z foyer bude na jeho první balkón. Z galerie foyer bude vstup na druhý balkón.
Na výškovou úroveň podlahy velkého sálu bude také možné vstoupit bočním zapuštěným vstupem z Jiráskovy třídy. Velký sál tak bude moci fungovat i částečně nezávisle na foyer a malém sálu. Kapacita velkého sálu je 398 míst pro sezení. Velikost sálu po zasunutí teleskopických tribun je 24 x 18 m bez balkónů. Výška po spodní hranu vazníků je 13,7 m. Malý sál bude jednopodlažní s podlahou na výškové úrovni foyer. Jeho teleskopické hlediště nabízí 104 míst pro sezení. Velikost malého sálu po zasunutí tribun je 9,7 x 10,4 m. Výška sálu je 7,6 m.

Zázemí velkého a malého sálu

Technické prostory pro sály, sklady techniky a kulis, šatny účinkujících a kanceláře administrativy centra jsou v jihovýchodní části nové budovy.
Budou tak přímo napojeny na jeviště sálů. Jejich zásobování probíhá z Jiráskovi třídy. V nejvyšší úrovni této technické části je prostor pro jednotky vzduchotechniky, které tak budou skryté. To nám dovolí ponechat siluetu střechy nad sály čistou.

Technické vybavení sálů

Velký a malý sál budou vybaveny teleskopickým skládacím hledištěm. Malý sál v jedné úrovni, velký sál ve třech výškových úrovních, které bude možné ovládat nezávisle. Velky sál bude také vybavený zavěšenými panely, které umožní měnit tvar podhledu a tak pružně přizpůsobit akustické parametry prostoru podle požadavků produkce. Pódium hlavního sálu se skládá z hydraulicky ovládaných segmentů. Velikost hlediště je tak možné měnit, nebo jej úplně schovat. Celá podlaha velkého sálu tak může zůstat v jedné úrovni.

Konstrukce

Konstrukce nové budovy bude z monolitického železobetonového skeletu. Osová vzdálenost mezi sloupy je 3 m. Zastřešení velkého sálu je z ocelových příhradových vazníků na rozpon 18 m. Vnější a vnitřní povrchy nové budovy jsou obloženy měděným plechem. Tento materiál má mimořádně dlouhou životnost a je snadno recyklovatelný. Měď dokáže přirozeně stárnout a postupně mění povrch od lesklé světlé, přes tmavě hnědou až po zelenou. Střechu nové budovy navrhujeme jako extenzivní zelenou.contact