Konverze městských lázní na knihovnu

2. místo v otevřené anonymní architektonické soutěži.

Koncept

Objekt Městských lázní má kromě architektonických kvalit také nezanedbatelnou emocionální hodnotu pro obyvatele města. Stal se součástí jejich života. Cílem konverze je přinést domu novou náplň, zároveň však zachránit a obnovit jeho brutalistní identitu.
Navrhujeme konstrukce očistit a odhalit jejich krásu – béton brut. Doplňujeme prvky související s novou funkcí a technickými nároky na udržitelný provoz. Navrhované zásahy jsou formálně prosté. Jejich úloha není konkurovat a přebíjet původní konstrukce a materiály. Naopak jim mají umožnit lépe vyniknout.

Místo

Poloha domu na okružní hradební třídě, chomutovské ringstrasse, předurčuje, aby místo bylo jedním z epicenter veřejného života. V kontaktu s ulicí navrhujeme vytvořit dlážděné prostranství – nástupní piazzettu. Ta navazuje na hlavní městské trasy a tvoří rozhraní mezi ulicí a parkem. Z piazzety se vstupuje po stoupající rampě do hlavního foyer knihovny v prvním nadzemním podlaží a po klesající rampě do prvního podzemního podlaží na úrovni parku. Z parku jsou vstupy do kavárny, předsálí a dětské herny. V prostoru mezi objektem Lázní a Sportovní halou na jihovýchodě navrhujeme sad v travnaté ploše. Je odtud přístupné také zázemí knihovny včetně logistického dvora.

V návaznosti s výstavbou piazzety navrhujeme vytvořit přípravu pro propojení páteřních cyklostezek v místě knihovny. Zamykatelné boxy pro uložení jízdních kol jsou umístěny v opěrné stěně u vstupu do kavárny.

Prostor

Hlavní vstup z piazzetty je do foyer v prvním nadzemním podlaží. Ve foyer je centrální pult knihovny a vstupy do jednotlivých oddělení. Z foyer je zároveň přístupná obchodní jednotka a kancelářské zázemí. Vertikální komunikace spojuje foyer s kavárnou, sály a dílnami v prvním podzemním podlaží a učebnami v druhém nadzemním podlaží.

Dominantní prostory knihovny tvoří velká hala v místě bývalého plaveckého bazénu – oddělení pro dospělé a malá hala v bývalém vstupním prostoru lázní – oddělení pro děti a dospívající.

Velká hala je přístupná na několika výškových úrovních. V centru jsou zapuštěné kaskády oddělení beletrie. Ty jsou propojeny pobytovými schodišti a rampami. Na úrovni druhého nadzemního podlaží velké haly je galerie s oddělením odborné literatury. Bývalé tribuny tvoří čtenářská místa s výhledem.

V malá hale je dětské oddělení v prvním nadzemním podlaží a oddělení pro dospívající na galerii v druhém nadzemním podlaží. Na dětské oddělení navazuje sál v místě bývalého brouzdaliště – pobytový prostor pro děti. Oddělení pro dospívající na galerii je propojeno s přednáškovým sálem knihovny. Na toto oddělení navazuje také play zóna se zázemím pro virtuální realitu a počítačové hry.

Vstup do kavárny a předsálí v prvním podzemním podlaží je jak z nástupní piazzetty tak z parku. Na kavárnu navazují vstupy do velkého sálu s převýšeným hledištěm, do malých sálů a dětské herny/fitparku. Na vstupní prostor s kavárnou navazuje také vstup do polytechnický dílen.

Depozitář a prostory pro katalogizaci jsou pod velkou halou knihovny. Masivní železobetonová konstrukce bývalého přepouštěcího bazénu prostor předurčuje pro funkci knižního trezoru. Prostor je přímo propojen s knihovnou nákladním výtahem. Kanceláře, sklady a balírna centra regionální knihovny navazují na depozit a provozní vstup s logistickým dvorem. Technické zázemí trafostanice, záložního zdroje, bateriového úložiště a výměníkové stanice jsou v podzemním podlaží u severovýchodní fasády. Z technické chodby je také přístup do strojovny hasicího systému a kontroly vnitřního prostředí depozitu.

Provoz

Oddělujeme provoz samotné knihovny od ostatních funkcí, tak aby mohly všechny fungovat časově i personálně nezávisle. Mimo provozní dobu knihovny bude uzavřena roleta před centrálním pultem. Hlavní foyer však zůstane dále otevřené. Po schodišti z něj budou přístupné učebny, play zóna v druhém nadzemním podlaží. Vstupní prostor a kavárna v prvním podzemním podlaží má nezávislý vstup z piazzetty a parku. Mimo provozní dobu kavárny bude samotný bar uzavřený roletou, předsálí však zůstane přístupné.

Umělecká díla a materiály

Vycházíme ze stávajícího osobitého materiálového řešení, které chceme obnovit a citlivě doplnit. Nové vložené prvky jsou tvarově jednoduché a barevně neutrální. Nechceme vytvořit nové dominanty, které potlačí původní charakter. Dominantní barevnost do interiéru vnesou samotné hřbety knih. Pro obklady fasád a povrchů je znovu použita světlá a tmavá skleněná mozaika. Kamenná dlažba z bývalé vstupní haly je znovu použita ve foyer. Zachovaná umělecká díla – mosaiky a plastiky budou zrestaurována a umístěna zpět v interiéru. Navrhujeme je doplnit díly současných autorů.

Konstrukce

Návrh respektuje stávající nosnou konstrukci i zásahy do ní redukuje na minimum. Ocelová příhradová konstrukce zastřešení a subtilní kyvné sloupy po obvodu fasády jsou odhaleny. Na ty bude kotven rastr hliníkových profilů nového předsazeného obvodového pláště. Nové prosklení splní náročné tepelně technické požadavky. Jeho součástí bude integrovaný systém automatického stínění. Novou galerii velké haly tvoří ocelový skelet s betonovou deskou kotvený do masivní konstrukce bývalého plaveckého bazénu.

Technické zařízení

Vytápění, chlazení a větrání

Objekt má systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Strojovna je umístěna v prostoru příhradové konstrukce střechy nad play zónou v 2. np. Pro vertikální vedení vzduchotechniky do dalších prostor je určena šachta ve středu dispozice. Depozitář v podzemním podlaží má nezávislý systém kontroly vnitřního prostředí se svou strojovnou. Jako zdroj tepla navrhujeme ponechat dálkový teplovod, na který je objekt napojený. Navrhujeme novou výměníkovou stanici v severozápadní části 1. pp.

Ochrana před nechtěnými solárními zisky

Součástí konstrukce nového obvodového pláště jsou integrované vnější textilní rolety stínění. Jejich poloha bude řízena centrálním systémem v návaznosti na optimální kontrolu vnitřního prostředí.

Dodávky a výroba elektrická energie

Nová trafostanice je navržena v severozápadní části 1. pp v návaznosti na současné napojení. Na ní navazuje bateriové úložiště pro fotovoltaickou elektrárnu a generátor záložního napájení. Plocha určená pro fotovoltaickou elektrárnu na střeše objektu má výměru cca 4 300 m2. Předpokládaný maximální výkon je 200 kW.

Nakládání s dešťovými vodami

Dešťové srážky ze střechy objektu zachytáváme v retenční nádrži v 1. pp. Dešťová voda je filtrována a použita na splachování toalet v objektu.

Požární ochrana

Prostory knihovny jsou rozděleny na jednotlivé požární úseky, které kopírují konstrukci a funkce prostorů. Kritický požární předěl tří úseků v prostoru centrálního pultu je řešen springlerovou vodní clonou. V objektu navrhujeme tři chráněné únikové cesty, které propojují jednotlivá podlaží. Úniky z hal knihovny směřují na vnější ochoz se schodišti na terén.

Stabilní hasící zařízení

Navrhujeme stabilní hasicí zařízení postavené na technologii kombinace dusíku s chladicí vodní mlhou. Tato technologie ochrání jak lidi, tak zabrání poničení knih hasicí vodou. Hasicí media jsou dále šetrná k životnímu prostředí. Strojovna systému je umístěna v prvním podzemním podlaží. Součástí je kapacitní zásoba hasicího media.contact