Menu

Studie zástavby rodinných dům v lokalitě Na Výhledech v obci Malé Přílepy

Domy v Malých Přílepech

Year 2013 Project number 97Místo

Pozemky se mírně svažují k severovýchodu. Jižní strana pozemku navazuje na zastavěnou lokalitu Malých Přílep. Severní a východní strana se svažuje k lesu a do rokle. Podél západní strany pozemků vede zpevněná komunikace a pozemek je z této ulice dopravně dostupný.

Domy

Navrhované rodinné domy jsou dvoupodlažní – pravidelných obdélníkových tvarů. Obývací prostory jsou orientovány svými delšími stranami k jihozápadu a ložnicové prostory k severovýchodu. Na jihozápad jsou v objektu umístěny hlavní obytné místnosti. V objektech je dále umístěna prádelna, kotelna a dvougaráž.

Konstrukce

Svislé nosné konstrukce – nosné obvodové zdivo je navrženo z keramických cihelných tvárnic, vyzděných na tepelně izolační maltu. Ostatní vnitřní zdivo má charakter dělících nenosných příček.

Vodorovné nosné konstrukce – stropní konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová deska. Průvlaky nad většími dveřními a okenními otvory ve zdivu jsou navrženy železobetonové monolitické. Překlady nad menšími okenními a dveřními otvory ve zdivu jsou prefabrikované v systému zdiva.

Zalomené atiky lemující okenní otvory venkovního prostoru v obytné a ložnicové části jsou tvořeny železobetonovými monolitickými konzolami zavěšenými na systémových IZO – nosnících s přerušeným tepelným mostem. Střecha nad 1NP je navržena jako plochá pochozí z dřevěným roštem. Střecha nad 2NP je navržena jako plochá s kačírkem. 

Opláštění bude z předzvětraného titanzinkového plechu s vypalovanou černou barvou. Skladba bude vycházet ze systémového řešení opláštění – sendvičová konstrukce na podkladních latích s minimální odvětrávanou mezerou.