Menu

soutěžní návrh rekonstrukce Bechyňova náměstí v Přibyslavi

Bechyňovo náměstí

Year 2023 Project number 332
Koncept

Historická topografie náměstí vytváří několik oddělených prostor s rozdílnými charaktery. Naším cílem je tyto charaktery definovat, podpořit a rozvinout jejich potenciál. Chceme vytvořit živoucí veřejný prostor bez bariér, který bude motivovat obyvatele města k potkávání a podpoření společenského života. Prostor navrhujeme doplnit novými objekty, prvky a vybavením. Ty jsou tvarově prosté. Jejich cílem není konkurovat historickým prostorům a prvkům, ale podpořit je.

Prostor

Náměstí definujeme třemi rozdílnými charaktery prostoru. Prvním prostorem je rušné epicentrum – volný prostor před radnicí a průčelím Bechyňova domu na severu. Z jihu na něj navazuje prostranství u sochy sv. Václava a průchod k Přibyslavské věži – dominantě a symbolu města. Toto místo by se mělo stát multifunkční volnou plochou pro intenzivní městský život. Může být zde umístěno pódium, vánoční strom, stánky trhů a pod.

Druhým prostorem je rušný městský boulevard podél komunikace I/19 v jižní části. Navrhujeme podél komunikace rozšířit chodník a vytvořit podélná odstavná stání se stromořadím. Dále budou nově umístěné přechody pro chodce, které boulevard logicky propojí se severní částí. Třetím charakterem prostoru jsou boční křídla náměstí – východní (park s historickou alejí a kašnou) a západní (prostor před školou a poštou). Ty mají klidnější charakter.
Obě křídla navrhujeme pomyslně propojit a vytvořit prostory pro posezení a odpočinek. Nová výsadba v západní části bude navazovat na vzrostlou lipovou alej podél historické cesty. Vznikne tak výrazná zelená osa ve tvaru podkovy.
Součástí těchto míst jsou přístupné travnaté parkové plochy. V závislosti na terénu jejich opěrné zíďky vytvářejí místo pro sezení.

Nové hmoty a funkce

Navrhujeme dostavbu centrálního radničního bloku novým objektem. Symbolicky tak uzavřeme dvůr radnice a vytvoříme poloveřejný prostor. Ten může být na noc podle potřeby uzavírán. Součástí nového objektu bude víceúčelový prostor učebny, veřejné toalety a pasáž do dvora. Objekt integruje i současný objekt trafostanice a zásobovací dvůr pošty. Obnova veřejného prostoru by měla motivovat další soukromé investice, zejména dotvoření severního průčelí novostavbou respektující historický kontext na pozemcích parc. č. 2090, 2092 a 2101. Podobně by měl být nahrazen dům čp. 55. Na západní hraně této parcely by měl být obnoven historický průchod z náměstí na jižní cestu směrem k řece.

Vodní prvky

Vodní prvky budou tvořit důležitou součást veřejného prostoru a spolu s novou výsadbou stromů vytvoří příjemné klima i během horkých letních dnů. Historická barokní kašna ve východní části náměstí bude obnovena v původním kruhovém tvaru bez zábradlí.

Dále navrhujeme novou kašnu v blízkosti sochy sv. Václava. Ta bude tvořit pomyslnou protiváhu městské věže. Bude mít stejnou půdorysnou stopu – čtverec 9 x 9 m.

Výsadba

Dominantou nové výsadby bude doplnění a protažení historické lipové aleje do západní části náměstí. Stromy jsou podle intenzity využití daného místa navrženy buď v travnatých plochách nebo jako součást dlažby se stromovou mříží. Travnaté plochy nabídnou pestrou skladbu bylin a travin. Dále bude vysázeno nové stromořadí v jižní části podél komunikace I/19.

Mobiliář

Navrhované prvky mobiliáře navrhujeme formálně prosté z autentických trvanlivých materiálů. Součástí budou jednoduché ocelové židle a stolky, které budou volně rozmístěné v ploše pěší zóny. Ty budou na noc uklízeny do nového dvora radnice. Volné plochy jsou také doplněny lavicemi rozmístěnými podle aktuální potřeby a dění na náměstí. Součástí nových prvků jsou také přístřešky autobusových zastávek. Ty navrhujeme z pohledového betonu jako odkaz na dílo Stanislava Bechyně. Památník druhé světové války navrhujeme z náměstí ostranit a umístit do depozitáře.

Povrchy a materiály

Základním východiskem je přeskládání a zpětné použití současné kvalitní žulové dlažby, včetně obrubníků a krajníků. Kamenem bude dlážděna celá pěší zóna a chodníky. Severní část II/350 přes centrální prostor náměstí, parkovací místa a zálivy autobusových zastávek bude tvořit pojízdná kamenná dlažba. Asfaltový povrch bude pouze na hlavní komunikaci I/19 a jižní části II/350 – ulice Žižkova. Cesty přes travnatou plochu ve východní části náměstí navrhujeme mlatové.

Doprava

Automobily

Koncept návrhu je postavený na redukci a pečlivém řízení individuální automobilové dopravy. Centrální náměstí města nemá být parkovištěm. Páteřní komunikace tvoří křížení silnic I/19 a II/350. Všechny ostatní plochy náměstí navrhujeme v režimu pěší zóny s povoleným vjezdem pouze pro rezidenty a dopravní obsluhu. Během společenských akcí bude pro automobilovou dopravu uzavřena i celá severní část II/350 a stane se z ní pěší zóna.

V režimu pěší zóny s časově omezeným vjezdem pouze pro zásobování navrhujeme také Kostelní ulici k Přibyslavské věži. Považujeme tuto cestu mezi radnicí a dominantou města za důležitou pěší trasu. Zásobování pošty a pekařství je nově navrženo vjezdem do dvora radnice z jihu. Z prostoru před školou by měl být automobilový provoz úplně vyloučen.

Doprava v klidu a zásobování

Navrhujeme celkem 69 parkovacích stání. Z toho je 34 míst určeno pro rezidenty a pro dopravní obsluhu v rámci pěší zóny. Tyto místa jsou integrována do zelených ploch, jejichž povrch tvoří distanční kamenná dlažba se zatravněním odolnou směsí.

Zastávky autobusu

Autobusový terminál navrhujeme nahradit třemi zastávkami. Ty díky svému rozmístění dokáží obsloužit všechny čtyři směry. Odstavná místa pro bus navrhujeme přesunout k vlakovému nádraží. To nám dovolí uvolnit prostor parku.

Pěší a cyklo cesty

Chůze je nejpřirozenější způsob pohybu. Odstraněním bariér a vytvořením bezpečného prostoru chceme obyvatele k chůzi motivovat. Cyklotrasy ve smíšeném provozu s chodci navazují na historickou cestu a její nové protažení do zelené podkovy.

Zelenomodrá infrastruktura

Navrhované úpravy a výsadba jsou součástí udržitelného nakládání s dešťovými vodami a adaptace na změny klimatu. Prostory pro kořenový systém stromů jsou propojený do podzemních rýh s otevřeným podkladem. Substráty tvoří recyklovaný makadam s biouhlem. Tato směs je únosná, umožní přirozené prorůstání kořeny stromů a vsakování dešťových srážek. Do podzemních rýh budou svedeny dešťové vody jak ze zpevněných ploch náměstí, tak ze střech okolních domů. Přebytečné srážky budou odvedeny do dvou retenčních nádrží, jedné na jihovýchodní a druhé na jihozápadní části náměstí.