Velký plán malých zásahů

2nd place in the architectural competition

Počet obyvatel Kroměříže ubývá, většina volných pozemků je v soukromém vlastnictví, a možnosti
veřejných rozpočtů jsou omezené. Město Kroměříž nepotřebuje velkolepé projekty.

Potřebuje sérii malých zásahů, které využijí skrytý potenciál města. Mikro–zásahy s jasnou vizí, které je spojí v jeden fungující celek.

Cesty

Díky dálnici mezi Brnem a Ostravou (D1) a části spojení Olomouce s Bratislavou (D1, R55) již Kroměříž není městem, kterým musíme projíždět. Je to město u cesty.
Kroměříž nepotřebuje obchvat. Jejím problémem není transitní doprava. Kroměříž potřebuje městské dopravní alternativy jediné přetížené cesty a jediného mostu přes Moravu.

Okružní třída

Místo obchvatu, čistě dopravní stavby mimo město, vytváříme okružní městský boulevard. Ten vznikne propojením současné uliční sítě několika lokálními mikro zásahy.
Městský Boulevard je na rozdíl od segregované rychlostní komunikace veřejným prostorem. Není podřízený automobilům. Je zatížený rovnoměrně všemi druhy dopravy včetně chodců.
Kolem tohoto boulevardu by se měla soustředit budoucí městská zástavba, kterou historické centrum neunese. Nové spojení přičlení k centru města i východní část za řekou. To se stane motorem pro transformaci těchto míst z monofunkční periferie na polyfunkční městskou část.

Hradební Třída

Přirozená cesta na místě středověkých hradeb dnes nese veškeré dopravní zatížení města. Tato cesta je a vždy bude hlavní městkou třídou, Kroměřížskou Ringstraße.
Dnes je tato třída spíše účelovou dopravní cestou než městským veřejným prostorem. Chceme tuto cestu navrátit městu a jejím obyvatelům.

Hranice

Město potřebuje hranice svého rozvoje. Uchráníme jak volnou krajinu před nekoncepčním zastavováním, tak samotné město před rozmělněním intenzity městského života.
Zástavba, která leží za touto hranici, již má existující nebo si vytváří svoje vlastní centra a není součástí města.

Samotná hranice je zároveň rezerva do budoucna. Pokud se výrazně změní demografický vývoj a nastane potřeba další okružní cesty okruhu, na hranici pro ni bude volný prostor.

Intenzita

Okružní cesty definují intenzitu jednotlivých míst města. Hradební třída vymezuje vnitřní historické jádro, Kroměřížské STARÉ MĚSTO. To má ustálenou strukturu. Další rozvoj bude pouze lokální, podřízený ochraně kulturního dědictví.

Okružní třída definuje hranici intenzivního města, NOVÉHO MĚSTA. Současný a budoucí rozvoj by se měl soustředit na tento prostor. Téměř celé nové město v dosahu 10 minut chůze z Velkého náměstí.
Zahušťování této struktury má mít přednost před rozrůstáním zástavby dále ke hranici města. Stavění dále od centra se sice může zdát jako krátkodobě jednoduší, přináší však dlouhodobé problémy. Včetně dalšího nárůstu dopravního zatížení.

Prostor mezi okružní třídou a hranicí města je okraj Kroměříže, jeho – PŘEDMĚSTÍ. Je to prostor pro budoucí rozvoj na 100 – 200 let. Jakkoliv je lákavé jednoduše ho nyní řídce zastavět, mělo by být ponecháno pro budoucnost a všechny investice raději směřovat do Nového města.

Příroda

Příroda vstupuje do města podél řeky Moravy. Prochází městem a spojuje městské parky s volnou krajinou.
Řeka a parky kolem ní jsou přirozeným místem rekreace a město je potřebuje. Navrhujeme spojit v jižní části města řeku Moravu a Hrubý rybník novým parkem a vytvořit tak propojený systém městských parků.

Nová spojení

Okružní třída vychází ze současného uličního skeletu města. Ten, lokálními zásahy, spojujeme v jeden celek. Úpravy je možné realizovat v jednotlivých fázích a tak postupně doplňovat celý okruh.

Severní spojení – Kaplanovu ulici spojujeme, skrz brownfield, mimoúrovňovým křížením přes železnici a dále mostem přes Moravu do ulice Za Zámeckou zahradou. Pěší altenativa severního spojení procházi parkem.

Západní spojení – Spojujeme ulici Lutopeckou a ulici Albertovu. Na rohu Květné zahrady vytváříme náměstí.

Východní spojení – Obvodovou ulici spojujeme novým mostem přes Moravu s Chelčického a dále mimoúrovňově přes železniční trať s ulicí Čelakovského.

Parkovací domy

Navrhujeme dále snížit intenzitu dopravy v blízkosti historického jádra tím, že nabídneme levné parkování již při vjezdu do města. V samotném centru by pak mělo být vymezeno parkování pouze pro rezidenty a několik parkovišť pro návštěvníky s výrazně vyšším poplatkem za parkovaní než v parkovacích domech.

Na příjezdu z exitu 258 navrhujeme vybudovat severozápadní parkovací dům s přímým vstupem do zámeckého parku.

Další severovýchodní parkovací dům navrhujeme na příjezdu z exitu 260 v návaznosti na vlakové a autobusové nádraží. Odlehčíme tak zatížení mostu Hulínská – Tovačovského. Parkovací dům se stane součástí významného dopravního uzlu. Parkovací domy navazují na trasu UNESCO.

Náměstí Míru

Náměstí Míru dnes není ani městským náměstím ani kapacitním dopravním uzlem. Je pozůstatkem vybourání historické zástavby a rozpačité a nekoncepční zástavby nedávné.
Je to klíčové místo na trase UNESCO mezi Velkým náměstím a Květnou zahradou. Každý návštěvník tudy projde. Dnes je to spíše nepříjemná povinnost, udělejme z toho příjemný zážitek.
Navrhujeme zde postavit dům v historické stopě a náměstí znovu definovat. Je to novodobá brána do STARÉHO MĚSTA. Příležitost pro polyfunkční městský dům, Informační centrum a expozici UNESCO.contact