MLÝN___

Veřejné prostranství

Náměstí a návsi vždy vznikali jako křižovatky cest. Tyto křižovatky byly obestavěny domy a vydlážděny a takto zkameněly. Prvotní bylo setkávání lidí při vyměňování informací a zboží. Historickou osu tvoří podzámčí (Staré náměstí) – zámek. Jsou spojeny lávkou přes řeku Chrudimku. Původní vstup do zámku a zámecké zahrady byl právě touto cestou. Druhý významný směr je nábřežní cesta (Podskála – Vrchlického). Tyto cesty dnes areál mlýna obcházejí a míjejí.

Areál mlýna otevíráme a spojujeme zámek a zámeckou zahradu přímou cestou navazující na lávku. Nábřežní cestu vedeme také skrz areál mlýna, vytváříme tak křižovatku cest. Obě tyto cesty přivádějí energii do nově vytvořeného veřejného prostranství.

Vstupní prostranství vymezují od jihu a západu budovy mlýna. Od severu a východu je částečně zapuštěno pod okolní terén. Na parkovací stání a příjezd automobilem navazuje rampa, směrem od řeky velkorysé schodiště. Přirozeně tak spojuje okolní krajinu se vstupním podlažím domů.

Příjezd je z ulice Vrchlického. Kolmá parkovací stání jsou realizována v severovýchodní části pozemku podél příjezdové komunikace v počtu 20 stání pro areál mlýna a 5 stání je pro zdravotní středisko.

Kontext

Historická budova mlýna a novější dostavby tvoří nesourodou srostlici. Východní křídlo částečně demolujeme a oddělujeme od budovy mlýna novostavbou schodiště.

V severní části pozemku (před východní zámeckou fasádou) demolujeme severní křídlo a objekt trafostanice. Severní křídlo nahrazujeme jednopodlažní novostavbou foyer se zázemím sálu. Novostavba je oproti okolnímu terénu částečně zapuštěna a navazuje na 1.podzemní podlaží mlýna. Od severu je zapuštěna do terénu, od západu ji lemuje náhon. Novostavba má intenzivní zelenou střechu.

Tím se otevírá prostranství před zámkem a jsou vizuálně potlačeny novotvary při významných pohledech od řeky na zámek.

Provoz

Vstupní podlaží je otevřené veřejnosti. Informační centrum, foyer (kavárna), společenský sál.

V prvním podlaží je areál mlýna propojen s nábřežní komunikací. Ve východním křídle jsou umístěny rezidenční ateliéry a galerie společenského sálu. Ve druhém podlaží klubovny a přednáškový sál. Ve třetím podlaží je knihovna, která je rozšířena o venkovní čítárnu na střeše východního křídla.

Servisní a doplňkové provozy jsou umístěny ve východním křídle. Půdorys mlýna je maximálně otevřený a jsou zde hlavní provozy.

Konverze

Tvar, střecha, okenní otvory budovy mlýna jsou zachovány v současném stavu. Zachováváme fasádu a nosnou strukturu. Je to otisk stavební historie objektu. Očišťujeme budovu od pozdějších zásahů.

Recyklace

Recyklace je použití a přetvoření do nového, v podstatě, uvedení do nového cyklu. Fasáda východního křídla je očištěna na cihlové zdivo a opatřena pouze vápenným nátěrem. Všechny zásahy – zazděné okenní otvory, překlady, stropní konstrukce – jsou na fasádě patrné a odhaluje se její historie. Je tak vytvořen soudobý ornament.

Tepelná izolace je provedena z vnitřního líce. Velkorysá okna jsou pouze do užitných prostorů. Servisní prostory jsou uměle větrány a předpokládáme využití rekuperace vzduchu. Tím lze dosáhnout pasivního standardu a nízkých provozních nákladů.

Demolice

Severní křídlo demolujeme. Ve stejném půdorysu navrhujeme novostavbu. Novostavba, včetně schodiště, je ocelový skelet. Všechny ocelové konstrukce jsou opatřeny černou práškovou barvou. Stropy jsou z ocelových válcovaných profilů s trapézovými plechy. Navazuje tak na původní průmyslové využití objektu a zároveň se tak jednoznačně vymezuje od historických staveb.contact