Coemeterium Leopoldov

Mesto

Leopoldov má tri verejné priestranstvá – Námestie svatého Ignáca, Spolkovú záhradu a Starý cintorín. Námestie s kostolom a nová radnica s knižnicou sú rušné miesta určené pre mestský život a konanie trhov. Spolková záhrada je miestom hudobných a komunitních spoločenských akcí. Starý cintorín je kľudné, chránené miesto pre odpočinok a hru detí.

Tieto tri miesta sú spojené Rázusovou ulicou. Tá bola až do osemdesiatych rokov 19. storočia hlavnou cestou do Hlohovca. Z nej viedol aj pôvodný hlavný vstup na starý cintorín. Táto ulica po výstavbe radnice s knižnicou a oprave starého cintorína s napojením na Spolkovú záhradu dostává nový význam. Navrhujeme celé priestranstvo od radnice až k starému cintorínu vydláždit kamennou dlažbou. Tu bude priestor zakončený verejným parkoviskom.

Alej

Osou cintorína je obojstranná lipová alej, ktorá lemuje chodník šírky 2 metre. Súčasťou aleje sú dve sochy Krista na kríži, ktoré vytvárajú kompozičné ukončenie priestoru aleje. Stromy i sochy sú umiestnené pozdĺž chodníka. Chodník výrazne rozširujeme na šírku 6 metrov. Stromy aj sochy sa tým dostávajú do plochy komunikácie. Vzniká tak dostatočný priestor pre chodcov, ale taktiež pre pobyt a zastavenie, rozhovor.

Alej v architektúre nie je tvorená len stromami. Omnoho starším princípom je alej sôch, alebo stĺpov známa už v praveku a staroveku . Až následne boli tieto prvky použité pri tvorbe alejí v záhradách a v krajine. Socha je kameň s dušou. Rovnako tak náhrobok je v tomto zmysle sochou. Tieto náhrobky – sochy premiestňujeme a doplňujeme tak alej stromov alejou sôch.

Zo súčasnej zelene zachovávame lipovú alej spolu s ostatnými vzrastlými lipami a pagaštanmi, či už popri oploteniu, alebo ako solitérne prvky v priestore. Takisto zachovávame popínavý brečtan rastúci na múre oplotenia. Priestor očisťujeme od všetkých ostatných drevín, ktoré nie sú pre celok doležitými prvkami, prípadne majú náletový charakter.

Záhrada

Záhrada je definovaná na severe a juhu múrom. Na západe je pri múre umiestnená kaplnka a pozdĺž steny sa nachádzajú ďalšie vzrastlé stromy. V miestach, kde sa stromoradie rozpadá, a zároveň sú v týchto miestach stromy alebo kaplnka, chodník rozšiřujeme a prepájame ich. Vzniká tak celková osnova spevnených a nespevnených plôch. Každá plocha je určená nejakej aktivite.

Súčasťou najväčšej juhovýchodnej plochy je vodný prvok. Na cintorínoch sa bežne nachádzala studňa a pumpa, čo je taktiež inšpirácia pre podobu tohto vodného prvku. Voda tu nie je pre pasívne použitie, ale aktívnym hracím prvkom. Ďalej je tu umiestnené pieskovisko pre nejmenšie deti. V kombinácií s vodou umožňuje nepredstaviteľné variácie hier. Ihrisko je doplnené hojdačkami a lavičkami.

V severovýchodnej ploche je umiestnený lanový parkour pre väčšie deti. Na obe plochy nadväzuje lúčny trávník s ďalšími prvkami pre hru – kmene stromov, umelá skala pre bouldering, ale i samotné lúčne kvety.

V strednej časti sú na severe a juhu dva parkové, okrasné trávníky pre pobyt, odpočinok alebo piknik. Sú jednoznačne vymedzené múrom a alejou a od spevnených plôch ich delí nízky živý plot, zabezpečujúci určitú intimitu, kľud a súkromie.

V západnej časti sú tri pobytové plochy – petangové ihrisko, priestranstvo pred kaplnkou a trvalkový záhon. V záhone sú medzi kvetmi naproti sebe umiestnené dve dvojice betónových lavičiek pre posedenie a rozhovor v tieni stromov. Medzi petangovým ihriskom a  meditatívnym priestorom s kaplnkou sa nachádza iný druh trávnika, tentokrát nizky trávnik s drobnými kvetmi ako sú sedmokrásky či nezábudky. Severozápadná krajná plocha je porastená plazivými a kobercovitými rastlinami, ako je napríklad zimozeleň, ktorá pripomína atmosféru starého cintorína.

Každá zelená plocha je iná a má svoj charakter, náladu a využitie.

Plot

Dôležitým prvkom každého cintorína bolo oplotenie. Toto verejné priestranstvo, vzhľadom k svojej veľkosti a umiestneniu v urbánnej štruktúre mesta, nie je a nemôže byť parkom. Je to mestská záhrada, preto oplotenie navrhujeme zachovať.

Zo severu i juhu je to súčasný múr, ktorý necháváme porásť popínavými rastlinami – brečtanom a paviničom.

Zo západu zachovávame kovanú vstupnú bránu spolu s kamennými piliermi. Samotné oplotenie navrhujeme zo živého plotu. Prvok živého plotu, ktorý je záhradám a cintorínom vlastný sa ďalej objavuje i v samotnej záhrade.

Z východnej strany, ktorá sa znovu stáva hlavným vstupom do záhrady navrhujeme oplotenie nové. Vstupnú bránu z Rázusovej ulice navrhujeme z ocele s oxidovaným povrchom – corten, oplotenie v  časti nadväzujúcej na detské ihrisko ako ocelové rámy vyplenené jemným pletivom. Táto priehľadná čast nadväzuje na obytnú ulicu a ďalej sa priestor otvára smerom k športoviskám. Záhrada sa tak prepája s okolím.

Materiály

Plocha komunikácie v aleji je z mechanicky spevneného kameniva režnej farby. Okolie stromov aleje je vydláždené drobnou žulovou kockou uloženou na teréne, aby bolo umožňené vsakovanie vody ku koreňom. Toto dláždenie prechádza do pásov križujúcich chodník v rytme stromoradia a uloženia zachovaných kamenných prvkov náhrobkov či krížov. V miestach rozšírenia aleje do pobytových spevnených plôch prechádzajú tieto kamenné pásy až k okraju a vytvárajú nielen vymedzenie plochy, ale aj miesto pre umiestnenie mobiliáru. Všetky oceľové konštrukcie mobiliáru sú z cortenu, tento materiál dotvára atmosféru starého cintorína. Sedacie plochy tvorí drevo.
Pobytové plochy sú v mlatovom povrchu rovnakej farebnosti ako chodník aleje. Prevedenie umožnuje vsakovanie vody, a neprekáža existujúcim stromom. Rozdieľne materiálové povrchy sú oddelené obrubníkom z oceľovej pásoviny v úrovni terénu.

Osvetlenie

Nosným prvkom celého priestoru je alej, preto zvýrazňujeme jej účinok aj večerným nasvietením jednotlivých korún stromov. Samotné pobytové plochy sú nasvietené stĺpikovým parkovým osvetlením umiestnením v dláždenom páse vedľa lavičiek. Plochy sú naviac akcentované nasvietením prislúchajúcej časti múru. Okrem stromoradia a pobytových plôch s aktivitami zvýrazňujeme nasvietením aj jednotlivé prvky, ktorými sú kaplnka a dva kamenné kríže.

Režim prevádzky

Plocha Námestie je stále voľne prístupným priestorom. Pre večerné aktivity a zábavy slúži priestor Spolkovej záhrady. Vzhľadom na charakter a využitie nového parku navrhujeme obmedzenú prevádzku.contact